صفحه ارتباط با اعضای شورای اسلامی شهر خلخال

با انتخاب هر کدام از اعضای شورای اسلامی خلخال می توانید مستقیما پیام خود را به ایشان ارسال نمایید .

شهناز شاطری

رئیس شورا

خدیجه یعقوبی

عضو شورا

سید سعید شهابی

عضو شورا

بلال نوری

عضو شورا

حمزه علی حسنی

عضو شورا